Ring oss på 08-668 33 00 eller maila info@mex.se

Information om Mex behandling av personuppgifter

Som ett led i vår verksamhet kan Mex Flyttfirma (”Mex”) komma att behandla dina personuppgifter. Denna information beskriver hur Mex, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar (d.v.s. samlar in, använder, delar eller på annat sätt hanterar) personuppgifter om dig som kund, kontaktperson hos kund, arbetssökanden eller kontaktperson för någon av Mex leverantörer eller samarbetspartners.

Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.
Mex behandlar personuppgifter som lämnas via telefon, e-post eller Mex webbsida eller som på annat sätt inhämtas i samband med en bokning eller utförandet av en tjänst. Personuppgifter behandlas även vid ansökan om RUT avdrag, samt för övrig administration av de tjänster som beställs och utförs eller som kund önskar reklamera. Vidare behandlas personuppgifter för redovisnings- och faktureringsändamål, för att kunna genomföra rekryteringsprocesser, samt kunna administrera Mex engagemang med leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifter kan även komma att behandlas för affärs- och metodutveckling, marknads- och kundnöjdanalys, statistik och riskhantering.

Personuppgifterna behandlas för att kunna fullgöra avtalsförpliktelser, lagstadgade skyldigheter och verksamhetsändamål, samt för att kunna administrera verksamheten på lämpligt sätt. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Mex berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med Mex kunder, leverantörer och samarbetspartners.

För kunder och andra personer med anknytning till de tjänster som beställs av kund kan följande personuppgifter komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), bank- och faktureringsuppgifter (kontonummer, faktura- och bokningsunderlag, betalningshistorik, betalningspåminnelser m.m.) information som tillhandahålls eller inhämtas vid bokning, utförandet av tjänst, ansökan om RUT avdrag, eller vid reklamation av utförd tjänst. Även andra uppgifter kan komma att behandlas beroende på avtalsrelationens karaktär.

För arbetssökanden kan följande personuppgifter komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), den sökta tjänsten, information som framgår av ditt personliga brev, CV och andra handlingar som du lämnar, samt information om lämnade referenser.

För leverantörer och samarbetspartners kan följande personuppgifter komma att behandlas: namn, titel, arbetsgivare samt kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer).

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter komma att lämnas ut till bolag inom Mex koncern samt leverantörer och samarbetspartners, exempelvis till revisor eller till samarbetspartners för utförande av marknads- och kundnöjdanalyser. I vissa fall är Mex skyldig att lämna ut registrerade personuppgifter till myndigheter, exempelvis Skatteverket.

Mex bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål raderas de. Detta gäller till exempel när ett avtalsförhållande har upphört och samtliga mellanhavanden slutreglerats. Uppgifter kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik, vid reklamationer eller bokföringsändamål.

Om du vill veta vilka uppgifter Mex behandlar om dig, äger du rätt att begära ut ett registerutdrag. Av registerutdraget framgår vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Du kan även begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande lagstiftning. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för marknadsföringsändamål.

Om du är missnöjd med Mex behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du är även välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller nedan adress om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Mex Flyttfirma
Vegagatan 3, 113 29 Stockholm
E-post: info@mex.se
Telefon: 08- 668 33 00